Muzeum Tradycji Niepodległościowych w Łodzi  realizuje projekt w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

Oś priorytetowa VI Rewitalizacja i potencjał endogeniczny regionu

Działanie VI.1. Dziedzictwo kulturowe i infrastruktura kultury

Poddziałanie VI.1.1 Dziedzictwo kulturowe i infrastruktura kultury – ZIT

Rozpoczęcie zadania Muzeum planuje na IV kwartał 2020, zakończenie IV kwartał 2022.

Muzeum w dniu 5 października 2020 r. podpisało umowę z Instytucją Zarządzającą na dofinansowanie projektu.

Przedmiotem Projektu jest rewitalizacja siedziby głównej Muzeum Tradycji Niepodległościowych w Łodzi wraz z nadaniem nowych funkcji w budynku przy ul. Gdańskiej 13.

Przeprowadzone w ramach planowanego Projektu działania m.in. prace konserwatorskie i roboty budowlane pozwolą przywrócić dawne walory budynku, a pozostałe roboty budowlane wraz z nowym wyposażeniem dostosują Muzeum do współczesnych standardów, charakterystycznych dla tego typu obiektów. W wyniku przeprowadzonego przedsięwzięcia Muzeum stanie się zdecydowanie bardziej otwartym, przyjaznym i atrakcyjnym miejscem o wysokim znaczeniu w wymiarze społecznym. Ponadto planowane przedsięwzięcie wskazuje pozytywne oddziaływanie w zakresie zachowania i ochrony środowiska oraz promowanie efektywnego gospodarowania zasobami m.in. ze względu na poprawę efektywności energetycznej i zakresu funkcjonalności obiektu objętego Projektem.

Celem projektu jest m.in. dostosowanie budynku Muzeum do potrzeb osób niepełnosprawnych, aby to osiągnąć należy zaadaptować pomieszczenia na nowe funkcje. Dzięki realizacji projektu Muzeum będzie mogło wdrożyć nowe rozwiązania np. w postaci utworzenia sali do integracji sensorycznej.

Szacowany koszt realizacji projektu to: 7 995 161,33 zł, z czego  dofinansowanie z RPO to 5 040 000,00 z RPO 5 040 000,00 w tym:  z EFRR 4 760 000,00  zł a z Budżetu Państwa 280 000,00  zł  pozostały koszt tj. wkład własny w wysokości 2 955 161,33 pokryty zostanie z środków pozyskanych z UMŁ.

30 sierpnia 2017 roku Muzeum Tradycji Niepodległościowych w Łodzi podpisało umowę z Instytucją Zarządzająca RPO. W marcu 2018 rozpoczęto inwestycje związane z projektem „Budowanie nowoczesnego muzeum dzięki innowacyjnym rozwiązaniom. Muzeum Tradycji Niepodległościowych w Łodzi placówką kreatywną. Projekt jest realizowany w ramach RPO Województwa Łódzkiego 2014-2020 – „Dziedzictwo kulturowe i infrastruktura kultury-Zintegrowane Inwestycje Terytorialne. Inwestycje obejmują dwa Oddziały Muzeum: Oddział Martyrologii Radogoszcz oraz Oddział Stacja Radegast.

Wykonawcą prac w Oddziale Martyrologii Radogoszcz w ramach projektu jest Przedsiębiorstwo Konserwacji Obiektów Zabytkowych Sławomir Ostrowski. Zakres i harmonogram prac remontowych przestawia się następująco: