Muzeum Tradycji Niepodległościowych w Łodzi prowadzi również działalność wydawniczą. W swojej ofercie posiada: publikacje historyczne, słuchowiska oraz gry edukacyjne. Zakupu prezentowanych wydawnictw można dokonać w oddziale przy ulicy Gdańskiej 13, lub podczas targów, pikników, eventów, w których bierzemy udział.
Muzeum prowadzi także sprzedaż wysyłkową wydawnictw. Cena detaliczna każdego z wydawnictw przeznaczonych do sprzedaży, podana jest  w jego opisie. Aby zakupić wybrane wydawnictwa, należy na adres a.pawlak@muzeumtradycji.pl wysłać następujące informacje:
– tytuł wydawnictwa i ilość poszczególnych egzemplarzy;
– pełne dane do korespondencji (tj. imię i nazwisko/nazwa firmy, miejscowość + kod pocztowy, ulica + numer domu/lokalu).
– informacje o konieczności wystawienia dokumentu sprzedaży (faktura VAT).
Zakupione wydawnictwa będą wysyłane niezwłocznie po uiszczeniu przez kupującego należnej sumy, którą prosimy wpłacać na rachunek bankowy ING Bank Śląski nr 95 1050 1461 1000 0023 1245 7167. W tytule przelewu prosimy podawać numer zamówienia, otrzymany w trakcie dokonywania zakupów. Do całkowitego kosztu zakupów należy doliczyć koszt przesyłki wynoszący 14,99 PLN. Zamówienia wysyłamy tylko za pośrednictwem paczkomatów InPost.

 

 

 

„Kalendarz 2022”

Kalendarz trójdzielny na 2022 rok – Józef Wybicki

Data wydania: 2021

Język: polski/angielski/niemiecki

Cena: 15 zł.

 

 

„Edukacyjne Karty do Gry”

Karty opakowane w pudełko z tektury

Opracowanie merytoryczne: Beata Kowska, dr Jakub Parol

Opracowanie graficzne: Edyta Łaszkiewicz

Data wydania: 2020

Talia składa się z 25 kart: 12 kart z portretami wojennych bohaterów, 12 kart z biogramami, 1 karta bez pary.

Język: polski

Cena: 12 zł.

 

„Grę rozpoczynamy tasując karty i rozdając je wszystkim graczom. Celem gry jest kompletowanie i wykładanie par, w taki sposób żeby jak najszybciej pozbyć się wszystkich kart. Na początku gry gracze wykładają na stół pary z posiadanych przez siebie kart. Następnie przystępując do właściwej gry, gracz z największą liczbą kart pozwala wyciągnąć od siebie jedną kartę kolejnemu graczowi. Jeśli gracz wyciągnie kartę pasującą do pary z którąś z posiadanych kart, wówczas wykłada tę parę na stół. W kolejnym ruchu następny gracz wyciąga kartę od kolejnego. Gra kończy się w momencie, gdy któryś z graczy pozostanie z nieparzystą kartą.”

Beata Kowska (fragment instrukcji)

 

 „Historia, propaganda, sztuka. Na skrzyżowaniu.”

Opracowanie w miękkiej oprawie (format B5)

Redakcja: dr Sebastian Adamkiewicz, Agnieszka Pawlak Damska, Maria Szulc

Data wydania: 2021

Liczba stron: 48

Język: polski

ISBN: 978-83-961155-6-0

Cena: 20 zł.

 

Realia społecznego życia w powojennej Polsce były ściśle podporządkowane komunistycznej władzy. Odgórnie narzucony program ideologiczny dotyczył również takich dziedzin życia jak kultura i sztuka. Przedwojenna awangarda, sztuka abstrakcyjna i nurty konstruktywistyczne musiały ustąpić miejsce oficjalnie zaproponowanej i uznanej za jedyną właściwą metodzie twórczej jaką był realizm socjalistyczny, który obowiązywał w sztuce polskiej w latach 1950-1955. Ścisłe wytyczne dzieła socrealistycznego obejmowały między innymi takie elementy jak partyjność, obecność pozytywnego bohatera, nadrzędność treści nad formą czy rewolucyjna romantyka. Wszelkie eksperymenty formalne i wyrazy ekspresji były niedopuszczalne i uznawane za negatywne. Na czarnej liście środków wyrazu znalazły się również: żywa kolorystyka, techniki fakturowe oraz wszelkiego rodzaju schematyzm czy formalizm. Nieakceptowalne były również wszystkie przedstawienia tematycznie neutralne takie jak portrety, pejzaże czy martwe natury. Kres tym sztywnym regułom twórczym przyniosła rozpoczynająca się odwilż polityczna. […]

Maria Szulc (fragment)

 

 

 „Konstytucja 3 maja – teka edukacyjna. 2021 r. – Rokiem Konstytucji 3 maja”

Opracowanie w miękkiej oprawie (format A4)

Teka edukacyjna zawiera scenariusze zajęć dydaktycznych wraz z materiałami dla nauczycieli szkół podstawowych i ponadpodstawowych

pod red.: Kamili Lutek-Urbaniak

Data wydania: 2021

Liczba stron: 70

Język: polski

ISBN: 978-83-958037-9-6

Cena: 15 zł.

 

„Konstytucja uchwalona przez Sejm Czteroletni 3 maja 1791 roku, a według ówczesnej terminologii Ustawa Rządowa, była pierwszą konstytucją europejską, a drugą na świecie po konstytucji Stanów Zjednoczonych Ameryki. Należy ona niewątpliwie do najważniejszych symboli niepodległości Polski. Mieli taką świadomość posłowie Sejmu Ustawodawczego uchwalając 29 kwietnia 1919 roku jednogłośnie postanowienie, iż: Dzień trzeci maja, jako rocznicę Konstytucji 1791 roku ustanawia się w całej Rzeczypospolitej Polskiej jako uroczyste święto po wieczne czasy.”

Konrad Aleksander Czernielewski (fragment)

 

 

 „By przestała być sloganem demokracja. Strajk łódzkich studentów 1981 r.”

Opracowanie w twardej oprawie (format A4)

Redakcja, tekst, wywiady: Marcin Gawryszczak

Data wydania: 2021

Liczba stron: 312

Język: polski

ISBN: 978-83-958037-8-9

Cena: 60 zł.

 

„Jako uczestnikowi strajku sprzed czterdziestu lat szczególnie mi zależało, aby pokazać codzienność strajkową, podkreślając tym samym odwagę i zaangażowanie każdego ze strajkujących. Pamiętać trzeba, że strajkującymi byli dwudziestolatkowie bez specjalnego doświadczenia życiowego. Jednak potrafiliśmy się zorganizować – strajk miał charakter okupacyjny, co wiązało się z koniecznością zapewnienia noclegów i wyżywienia, a także podstawowych warunków sanitarnych przez miesiąc dla około 10 000 młodych, pełnych energii ludzi. Uczestnicy strajku uczyli się rzeczywistego znaczenia słowa demokracja – nie było ono tylko sloganem. […]”

Jacek Wawrzynkiewicz (fragment wstępu)

 

„OBÓZ CYGAŃSKI W GETCIE ŁÓDZKIM (1941-1942) // THE GYPSY CAMP IN THE ŁÓDŹ GHETTO (1941-1942)

Opracowanie w miękkiej oprawie (format A5)

Autorzy // Authors: Marcin Gawryszczak, Andrzej Grzegorczyk

Tłumaczenie // Translation: “SENS” Karolina Ojrzyńska-Stasiak

Data wydania // Published: 2021

Liczba stron // Pages: 56

Język // Language: Polski // English

ISBN: 978-83-961155-5-3

Cena // Price: NIE NA SPRZEDAŻ // NOT FOR SALE

 

„Obóz cygański w Łodzi (Zigeunerlager in Litzmannstadt) był pierwszym miejscem ścisłego odosobnienia, przeznaczonym wyłącznie dla Romów i Sinti na okupowanych ziemiach polskich. Utworzony został decyzją niemieckich władz administracyjnych w kwartale dzisiejszych ulic: Wojska Polskiego, Obrońców Westerplatte, Starosikawska i Głowackiego, na terenie wydzielonym z getta łódzkiego (getta w Litzmannstadt). W listopadzie 1941 r. jedynie w przeciągu czterech dni, do łódzkiej „dzielnicy zamkniętej” wsiedlono około pięciu tysięcy Romów i Sinti. Warunki w zorganizowanym pośpiesznie obozie, składającym się jedynie z piętnastu budynków, były fatalne. Brak sanitariatów, odpowiednich warunków do zamieszkania, a przede wszystkim trudności z aprowizacją spowodowały, że w przeciągu pierwszych kilku tygodni, w wyniku epidemii tyfusu, zmarło około 700 osób. Reszta osadzonych od połowy grudnia 1941 r. do połowy stycznia 1942 r. została wywieziona i zamordowana w pierwszym nazistowskim obozie zagłady Kulmhof w Chełmnie nad Nerem. […]

// The Gypsy Camp in Łódź (Zigeunerlager in Litzmannstadt) was the first place of strict isolation, intended exclusively for the Roma and Sinti in the occupied Polish territory. Established by the decision of the German administrative authorities, it covered the area separated from the Łódź Ghetto (Litzmannstadt Ghetto) and bordered by what is today called Wojska Polskiego, Obrońców Westerplatte, Starosikawska and Głowackiego streets. In November 1941, about five thousand Roma and Sinti were brought into the ‘closed district’ of Łódź in just four days. The conditions within the hastily organized camp, consisting of fifteen buildings only, were terrible. The absence of sanitary facilities, proper standard of living and, above all, the difficulties with food provision resulted in the outbreak of the typhus epidemic that took about 700 lives within the first few weeks. From mid-December 1941 to mid-January 1942, the surviving prisoners were sent to the first Nazi extermination camp Kulmhof in Chełmno-on-Ner and murdered. […]”

fragment wstępu // a fragment of introduction

 

„Zabrał ich ogień… piekło więzienia na Radogoszczu w świetle losów ludności Kraju Warty w okresie II wojny światowej”

Opracowanie w miękkiej oprawie (format B5)

Redakcja i teksty: dr Katarzyna Czekaj-Kotynia, dr Andrzej Janicki, Beata Kowska, dr Jakub Parol

Data wydania: 2021

Liczba stron: 168

Język: polski

ISBN: 978-83-958037-5-8

Cena: 20 zł.

 

„ […] Spalenie więzienia radogoskiego i okrutny mord na osadzonych mocno wgryzł się w tożsamość łodzian. W historii nic nie jest jednak dane na wieczność. Ulotność ludzkiej pamięci, skłonność do zapominania nawet o istotnych wydarzeniach, historyczne mody – to wszystko sprawia, że na nas historykach i muzealnikach spoczywa istotna rola bezustannego przypominania o przeszłości. Musimy jednak pamiętać o zmieniającym się świecie, o nowych pokoleniach, którym historię należy opowiadać na nowo, dostosowując formy i treści do ich wrażliwości, pytań jakie stawiają światu, potrzeb i zdolności percepcyjnych. Dlatego też Muzeum Tradycji Niepodległościowych w Łodzi ponownie honoruje pamięć tych, którzy w latach wojny i okupacji cierpieli i ponieśli śmierć z ręki niemieckiego okupanta, udostępniając dla zwiedzających w Oddziale Martyrologii Radogoszcz ukończoną w pełni wystawę pt. Zabrał ich ogień… Piekło więzienia na Radogoszczu w świetle losów ludności Kraju Warty w okresie II wojny światowej. […]”

dr Katarzyna Czekaj-Kotynia (fragment wstępu)

 

‘They Were Consumed by Fire…’ The Hell of the Radogoszcz Prison in the Context of the Fate Suffered by the Wartheland’s Population During the Second World War

Redaction: dr Katarzyna Czekaj-Kotynia, dr Andrzej Janicki, Beata Kowska, dr Jakub Parol

Published: 2021

Pages: 168

Language: English

ISBN: 978-83-95037-7-2

Price: 20 PLN

 

„ […] The burning of the Radogoszcz prison and the cruel murder of prisoners strongly affected the identity of Łódź citizens. However, nothing in history lasts forever. The transient nature of human memory, the tendency to forget even important events, and certain historical trends all charge us, historians and museologists, with the significant task of constantly reminding the public of the past. At the same time, we need to remember that the world is changing and there are younger generations that have to be taught history anew, with form and contents adjusted to their sensitivity, the questions they ask the world, their needs, and their perceptual capabilities. Thus, the Museum of Independence Traditions in Łódź opens the exhibition ‘They Were Consumed by Fire…’ The Hell of the Radogoszcz Prison in the Context of the Fate Suffered by the Wartheland’s Population During the Second World War in the Radogoszcz Martyrology Branch to once again honour the memory of those who suffered and were killed by Germans during the occupation. […]”

dr Katarzyna Czekaj-Kotynia (a fragment of introduction)

 

„Katyńskie Pokolenia. Rozmowy z Rodzinami”

Opracowanie w miękkiej oprawie (format A5)

Autor: Agnieszka Pawlak-Damska

Data wydania: 2020

Liczba stron: 128

Język: polski

ISBN: 978-83-958037-4-1

Cena: 30 zł.

 

„Oddaję dzisiaj w Państwa ręce książkę niezwykle ważną. Jest ona nieocenionym zbiorem rozmów z potomkami osób zamordowanych w Zbrodni Katyńskiej. Sam akt ludobójstwa, dokonany przez sowiecki reżim na polskich jeńcach wojennych z obozów w Kozielsku, Starobielsku i Ostaszkowie oraz obywatelach polskich przetrzymywanych w więzieniach NKWD na obszarze przedwojennych wschodnich województw Rzeczypospolitej, już na zawsze pozostanie jedną z najdotkliwszych ran zadanych naszej wspólnocie narodowej, a tym samym na trwale będzie częścią tożsamości. Jeszcze dotkliwej doświadczył on rodziny eksterminowanych, którzy stracili swoich braci, ojców, mężów, przyjaciół. Opowieść o Zbrodni Katyńskiej to nie tylko opis dziejowego faktu, na którym budować swój patriotyzm i przywiązanie do Ojczyzny. To także szokująca i wzruszająca historia przerwanych pojedynczych losów ludzkich, przeciętej w kwiecie wieku nici życia. Jest to również studium nadziei, oczekiwania i bolesnego boju o prawdę. Dzieje Zbrodni Katyńskiej nie kończą się przecież na schowanych w gęstwinach lasu grobach pomordowanych. Meandrują dalej pomiędzy próbą zatajenia, kłamstwem, politycznymi rozgrywkami, propagandą. W tym wszystkim ofiarami są zaś jednostki, pozostawione dzieci, żony, rodziny.”

Jacek Wawrzynkiewicz (fragment wstępu)

 

„Jaki znak Twój? Orzeł Biały”

Opracowanie w miękkiej oprawie (format A5)

Autor: Kamila Lutek-Urbaniak

Data wydania: 2020

Liczba stron: 114

Język: polski

ISBN: 978-83-958037-1-0

Cena: 20 zł.

 

„W czerwcu 2020 r. miała miejsce 725 rocznica koronacji Przemysła II na króla Polski (1295 r.). Ze wspomnianą koronacją wiąże się nadanie Orłowi Białemu nowego wymiaru symbolicznego – symbol znany wszystkim od początków istnienia Państwa Piastowskiego, używany początkowo przez regionalne rody książęce, stał się herbem odnowionego Królestwa Polskiego. Data ta jest wspaniałą okazją do zaprezentowania historii Orła Białego młodym widzom w postaci wystawy edukacyjnej, a starszym odbiorcom w formie niniejszej publikacji. Zostały w niej poruszone wątki symboliczne, aspekty używania Orła Białego w polskiej tradycji i rys historyczny ukazujący ewolucję wyglądu orła na tarczy herbowej od czasów Przemysła II do współczesności.”

Kamila Lutek-Urbaniak (fragment wstępu)

 

„Stacja Radegast. Przewodnik po miejscu pamięci”

Opracowanie w miękkiej oprawie (format A5)

Redakcja: Marcin Gawryszczak, Andrzej Grzegorczyk

Data wydania: 2020

Liczba stron: 71

Język: polski

ISBN: 978-83-955008-7-9

Cena: 20 zł.

 

„Stacja Radegast, będąca oddziałem Muzeum Tradycji Niepodległościowych w Łodzi jest miejscem unikatowym na mapie Łodzi i regionu. Ten niewielki obiekt, stanowi świadectwo tragedii około 200 tys. Żydów skoncentrowanych w getcie łódzkim, będącym drugim pod względem liczebności gettem okupowanej Europy i jednocześnie najdłużej istniejącym (1940-1944).”

Izabela Terela (fragment wstępu do przewodnika)

 

„Radegast Station. A guide to a place of remembrance”

Redaction: Marcin Gawryszczak, Andrzej Grzegorczyk

Translation: Karolina Olrzyńska-Stasiak

Published: 2020

Pages: 71

Language: English

ISBN: 978-83-955008-8-6

Price: 20 PLN

 

„The Radegast Station, a division of the Museum of Independence Traditions in Łódź, is a unique place in Łódź and the region. It is a small site that witnessed the tragedy of approximately 200,000 Jews concentrated in the Łódź ghetto, which was the second largest ghetto in occupied Europe in terms of the number of prisoners and the longest operating one (1940-1944).”

Izabela Terela (a fragment of introduction)

 

„Rozdziobią nas kruki, wrony…?”

Opracowanie w twardej oprawie (format A5)

Autor: Andrzej Kacperski

Ilustracje: Edyta Łaszkiewicz

Data wydania: 2020

Liczba stron: 328

Język: polski

ISBN: 978-83-955008-9-3

Cena: 40 zł.

 

„Polska – „Boże igrzysko”? czy też kraj, który od „zawsze” kształtował i kształtuje swój los „na własne życzenie”? „Chrystus Narodów” czy ofiara własnej wielkości, ale też pychy i egoizmu zarazem? Odpowiedź wydaje się prosta – jedno i drugie zarazem, choć w rzeczywistości jest to bardziej złożone. […] O jego wielkości, upadku, odrodzeniu i trwaniu mówią te rozważania, które, zachowując swą strukturę informacyjną, ujęte są jednak w formę zbliżoną do eseju historycznego. Stąd, z pewnymi sądami, opiniami i wysnuwanymi z nich wnioskami czytelnik nie zawsze musi się zgadzać – ale, szczerze mówiąc, o to właśnie mi chodziło…”

Andrzej Kacperski (fragment wstępu)

 

„Szyfry wojny. Jan Kowalewski 1920 r.”

Opracowanie w miękkiej oprawie (format A5)

Autor: Konrad Czernielewski, dr Agnieszka Jędrzejewska

Data wydania: 2020

Liczba stron: 139

Język: polski

ISBN: 978-83-958037-0-3

Cena: NIE PRZEZNACZONE DO SPRZEDAŻY

 

„W setną rocznicę polskiego zwycięstwa na przedpolach Warszawy w sierpniu 1920 roku, autor pokusił się o odpowiedzenie na pytanie: na ile była to rzeczywiście osiemnasta decydująca bitwa w dziejach świata? Analizując przebieg walk doszedł do tego samego wniosku, co brytyjski dyplomata Edgar Vincent D’Abernon pod koniec lat dwudziestych ubiegłego stulecia. Autor ukazał etapy walk w latach 1919-1920, omówił ważniejsze bitwy i działania bojowe. Przypomniał m.in. bitwę zapomnianą w potocznej świadomości czyli ostatnią wielką bitwę kawalerii stoczoną pod Komarowem w dniu 31 sierpnia 1920 roku – stojącą w cieniu wiktorii warszawskiej, a stanowiącą jeden z punktów zwrotnych wojny polsko-bolszewickiej.  Autor omówił też przebieg bitwy nad Niemnem, która zadecydowała o tym, iż strona rosyjska zmuszona została do zawarcia rozejmu.”

Konrad Czernielewski

 

„4 czerwca 1989 – wybraliśmy wolność!”

Opracowanie w miękkiej oprawie (format A5)

pod red. dr Sebastiana Adamkiewicza

Data wydania: 2019

Liczba stron: 77

Język: polski

ISBN: 978-83-946618-6-1

Cena: 15 zł

 

„4 czerwca 1989 roku – w swoistym plebiscycie jakim były wybory parlamentarne oparte na zasadach wynegocjowanych przy Okrągłym Stole – Polacy opowiedzieli się za wolnością otwarcie kwestionując mandat PZPR do dalszego sprawowania władzy. Wydarzenie zapoczątkowało lawinę przemian ustrojowych nie tylko w Polsce, ale także w Europie Środkowo-Wschodniej będąc pierwszym akordem upadku systemu komunistycznego w tej części świata.”

dr Sebastian Adamkiewicz

 

„Śpiewnik pieśni patriotycznych z opracowaniem historycznym”

Opracowanie wraz nutami w miękkiej oprawie (format A5)

Autor: Kamila Lutek-Urbaniak

Data wydania: 2019

Liczba stron: 142

Język: polski

ISBN: 978-83-955008-3-1

Cena: 15 zł

 

„Śpiewnik opatrzony jest historycznymi komentarzami, co nadaje mu formę książki popularyzującej historię. Pierwszy rozdział, wyróżniający się swą formą na tle pozostałych, w całości poświęcony został Mazurkowi Dąbrowskiego, w nim została zaprezentowana Pieśń Legionów Polskich we Włoszech oraz dziś obowiązująca wersja naszego hymnu państwowego.”

Kamila Lutek-Urbaniak (fragment wstępu)

 

„Wrzesień 1939 roku w polskim filmie fabularnym”

Opracowanie w miękkiej oprawie (format A4)

Autorzy: Konrad A. Czernielewski, dr Agnieszka Jędrzejewska, Piotr Spólnicki

Data wydania: 2019

Liczba stron: 79

Język: polski

ISBN: 978-83-955008-4-8

Cena: 10 zł

 

„Druga wojna światowa to niezgłębiony temat wykorzystywany przez filmowców. Trafiające na ekrany kin historie opowiadają o szlaku bojowym polskiego żołnierza, konspiracji, życiu codziennym podczas okupacji oraz Zagładzie. Wystawa Wrzesień 1939 roku w polskim filmie fabularnym skupia się na pierwszym okresie wojny. Liczba filmów, których akcja chociaż po części rozgrywa się we wrześniu 1939 roku, przekracza pięćdziesiąt. Jednak najważniejsze wydarzenia zostały przedstawione w następujących obrazach.”

Piotr Spólnicki (fragment)

 

„Warszawa – Paryż. Sprawa polska na konferencji paryskiej w 1919 roku”

Seria „Drogi do wolności”

Opracowanie w miękkiej oprawie (format A5)

Autor: Agnieszka Pawlak-Damska

Data wydania: 2019

Liczba stron: 80

Język: polski

ISBN: 978-83-955008-2-4

Cena: 15 zł

 

„Pomimo stu dwudziestu trzech lat zaborów Polacy nie ulegli wynarodowieniu. Przez cały XIX wiek żyli oni w nadziei na odmianę losu i odzyskanie niepodległości. Rzesza z nich upatrywała takiej szansy w zrywach narodowowyzwoleńczych. Tak było w trakcie powstania kościuszkowskiego, listopadowego i w końcu styczniowego. Między kolejnymi insurekcjami starano się zachować ducha narodu, pielęgnując jego kulturę, dziedzictwo czy też język. Angażowano się w patriotyczne wychowanie młodego pokolenia Polaków i dbano o jego edukację. Mimo podejmowanych wysiłków, wiele osób zdawało sobie sprawę, że szanse powodzenia planu niepodległościowego były uzależnione nie tylko od postawy Polaków, ale przede wszystkim od sytuacji międzynarodowej i ewentualnego konfliktu między mocarstwami zaborczymi.”

Agnieszka Pawlak-Damska (fragment wstępu)

 

„Łodzianie dla Niepodległej 1863-1921”

Seria „Drogi do wolności”

Opracowanie w miękkiej oprawie (format A5)

Autor: dr Agnieszka Jędrzejewska

Data wydania: 2019

Liczba stron: 78

Język: polski

ISBN: 978-83-946618-8-5

Cena: 15 zł

 

„Polacy nigdy nie porzucili marzeń o odzyskaniu niepodległego bytu. Podejmowali różne działania, które miały ich doprowadzić do celu. Była to praca wielu pokoleń na różnych polach – na rzecz zachowania polskiego języka i kultury, ale równocześnie konspiracja i walka zbrojna, a wszystko to na tle przełomowych wydarzeń, które co jakiś czas stwarzały bardziej lub mniej korzystne warunki do upominania się o własne prawa narodowe. Nie sposób w tym miejscu pominąć ostatniego wielkiego zrywu niepodległościowego w XIX wieku, jakim było powstanie 1863 roku. Jego klęska na wiele lat odsunęła nadzieję na odrodzenie państwa polskiego, ale stała się ważnym doświadczeniem dla wszystkich, dla których sprawa narodowa pozostawała nadal kwestią otwartą.”

dr Agnieszka Jędrzejewska (fragment wstępu)

 

„Kampania 1939 roku: przebieg, kulisy, mity…”

Seria „Drogi do wolności”

Opracowanie w miękkiej oprawie (format A5)

Autor: Konrad A. Czernielewski

Data wydania: 2019

Liczba stron: 89

Język: polski

ISBN: 978-83-955008-4-8

Cena: 15 zł

 

„W dniu 1 września 1939 roku o godzinie 04.40 od zbombardowania Wielunia rozpoczęła się II wojna światowa, najkrwawszy konflikt zbrojny wszech czasów. Wprawdzie część historyków uznaje, że to jednak atak na Westerplatte o godz. 04.48 był początkiem wojny, inni z kolei podają, iż kampania wojenna rozpoczęła się od próby zdobycia przez Niemców mostu na Wiśle w Tczewie o godz. 04.36.”

Konrad A. Czernielewski (fragment)

 

„Powstanie Łódzkie 1905 – mit i historia”

Seria „Drogi do wolności”

Opracowanie w miękkiej oprawie (format A5)

Autor: dr Sebastian Adamkiewicz

Data wydania: 2019

Liczba stron: 92

Język: polski

ISBN: 978-83-955008-6-2

Cena: 15 zł

 

„Powstanie łódzkie to jedno z bardziej tajemniczych wydarzeń w historii miasta. Kilkudniowe rozruchy obrosły mitem, który przykrywa nie do końca historię. W niej zaś mieszają się namiętności i problemy przełomu wieków. Narodowe ambicje, ksenofobia, międzynarodowe spory i lokalne problemy egzystencjalne. Wszystko stało się zarzewiem buntu, który wybuchł w Łodzi w gorące czerwcowe dni w 1905 roku.”

dr Sebastian Adamkiewicz

 

„Powstanie łódzkiej NSZZ Solidarność”

Seria „Drogi do wolności”

Opracowanie w miękkiej oprawie (format A5)

Autor: Przemysław Stępień

Data wydania: 2021

Liczba stron: 74

Język: polski

ISBN: 978-83-961155-3-9

Cena: 15 zł

 

„Utworzenie Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność” była w tamtych czasach fenomenem na skalę światową. Oto bowiem, za żelazną kurtyną powstała organizacja niezależna od aparatu państwowego. Co więcej, miała charakter społecznego ruchu oddolnego, który dojrzewał w świadomości społeczeństwa przez kilkadziesiąt lat. „Solidarność” w ciągu kilkunastu miesięcy legalnej działalności urosła do dziesięciomilionowego ruchu, stając się organizacją o charakterze społeczno-politycznym o realnych możliwościach oddziaływania na władzę. Związek był uniwersalny pod każdym względem. W jego szeregach było miejsce zarówno dla radykalnych opozycjonistów, jak i umiarkowanych działaczy. Wśród członków znajdowali się ludzie o skrajnie różnych poglądach politycznych, co również było widać na gruncie łódzkim. Jednakże nie przeszkodziło to we wspólnym dążeniu do budowania lepszej Polski.”

Przemysław Stępień (fragment zakończenia)

 

„W 100-lecie polskiej flagi”

Opracowanie w miękkiej oprawie (format A5)

Autor: Kamila Lutek-Urbaniak

Data wydania: 2019

Liczba stron: 142

Język: polski, angielski

ISBN: 978-83-946618-7-8

Cena: 5 zł

 

„Niniejszy folder spełnia […] funkcję katalogu do wystawy, w którym zostały zawarte niezbędne treści, prezentujące temat w jasny i przejrzysty sposób.”

Kamila Lutek-Urbaniak (fragment wstępu)

 

„Trwajcie w tym świętym dziedzictwie”

Opracowanie w miękkiej oprawie

Autorzy tekstów: Karol Chylak, Ryszard Iwanicki, Anna Kowalska-Pietrzak, Mieczysław Różalski, Zofia Wilk-Woś

Data wydania: 2016

Liczba stron: 108

Język: polski, angielski

ISBN: 978-83-939202-9-7

NAKŁAD WYCZERPANY

 

„Oddajemy w Państwa dłonie publikację towarzyszącą wystawie Trwajcie w tym świętym dziedzictwie… 1050. rocznica Chrztu Polski na ziemiach Archidiecezji Łódzkiej otworzonej w czerwcu 2016 roku w Muzeum Tradycji Niepodległościowych w Łodzi w ścisłej współpracy z Kurią Metropolitalną Łódzką. Celem wystawy jest przybliżenie jednego z najważniejszych wydarzeń w dziejach naszej ojczyzny, jakim było przyjęcie chrztu przez pierwszego władcę Polski Mieszka I. Powszechnie przyjęte jest, że fakt ten miał miejsce w kwietniu 966 roku. Przekonanie to wynika stąd, że Mieszko I, podobnie jak inni katechumeni w Kościele średniowiecznym, powinien zostać ochrzczony w Wielką Sobotę, by w najważniejszym święcie w roku liturgicznym czyli w Wielkanoc, już jako chrześcijanin móc w pełni uczestniczyć w Mszy Świętej. W 966 roku Wielka Sobota przypadała 14 kwietnia, więc tę datę umownie uznaje się za datę Chrztu Polski. Należy jednak pamiętać, że chrzest w tym dniu przyjął władca oraz jego najbliższe otoczenie, a proces chrystianizacji państwa trwał nawet kilka wieków.”

dr Piotr Machlański (fragment wstępu)

 

„Solidarność Ziemi Łódzkiej”

Opracowanie w miękkiej oprawie

Autorzy tekstów: Sylwia Hadrysiak

Data wydania: 2012

Liczba stron: 60

Język: polski

ISBN: 978-83-60405-17-8

Cena: 2 zł

 

„Wystawa „Solidarność Ziemi Łódzkiej 1980-1989″ przedstawia historię ważnego fragmentu w dziejach łódzkiej „Solidarności” – okresu lat osiemdziesiątych minionego stulecia. Chcemy przypomnieć ten czas przede wszystkim uczestnikom wielkiego zrywu„ Solidarności” sprzed trzydziestu lat, którzy kontynuowali przez następne dziesięciolecie walkę o niepodległość Ojczyzny i prawa człowieka. Pragniemy także przybliżyć te wydarzenia pokoleniu młodszemu, któremu nie było dane współuczestniczyć w owym historycznym zrywie Polaków.”

Waldemar Krenc (fragment wstępu)

 

„Zatrzymane w kadrze”

Opracowanie w twardej oprawie

Autorzy tekstów: Praca zbiorowa

Data wydania: 2012

Liczba stron: 152

Język: polski

ISBN: 836-907422-41

Cena: 15 zł

 

„Album powstał w oparciu o materiały archiwalne dotychczas mało znane szerokiej opinii społecznej. Wynika to z faktu iż znajdują się w zbiorach rożnych instytucji i osób prywatnych. Odnalezienie tych fotografii oraz dotarcie do nich wymagało dużego nakładu pracy i cierpliwości.

Prezentujemy w nim wydarzenia w Łodzi i Regionie Ziemia Łódzka w latach 1980 -1990, a więc okres, w którym Związek od swego powstania najpewniej kroczył drogą od oporu i walki do wzięcia odpowiedzialności za kraj. Jest on próbą stworzenia – z konieczności niepełnej, bo poddanej nieuniknionej selekcji, panoramy zdarzeń i faktów, które przez 25 lat zmieniały oblicze otaczającej nas rzeczywistości. Czy ten zamysł się powiódł osądzą czytelnicy.”

.

Od Redakcji

 

„Polacy w walce o Monte Casino”

Opracowanie w miękkiej oprawie

Autorzy tekstów: Rafał Pakuła, Andrzej Rukowiecki

Data wydania: 2014

Liczba stron: 60

Język: polski

ISBN: 978-83-939202-0-4

NAKŁAD WYCZERPANY

 

„W dniu 9 września o godz. 3.30. Rozpoczęła się operacja „Avalanche” – desant jednostek amerykańskich 5 Armii dowodzonej przez gen. Marka Clarka – na plażach w Salerno. Do akcji na południe od Salerno przystąpiły 46 Dywizja Piechoty i 56 Londyńska Dywizja Piechoty. W Paestum włączyła się do działań zbrojnych 36 Dywizja Piechoty. Lądowanie piechoty poprzedziła akcja brytyjskich i amerykańskich komandosów. 10 Armia niemiecka dowodzona przez gen. Heinricha von Vietinghoff – Sheel próbowała zepchnąć aliantów do morza. Do akcji skierowano 16 i 26 Dywizję Pancerną. Rozpoczęły się ciężkie walki w rejonie Salerno. Brytyjskim i amerykańskim jednostką Niemcy przeciwstawili część 15 Dywizji Grenadierów Pancernych. Krytycznym momentem była noc z 13 na 14 września, kiedy to oddziały niemieckie uderzyły na 36 amerykańską Dywizję Piechoty. Użycie lotnictwa przyczyniło się do zepchnięcia sił niemieckich w głąb lądu. W dniu 14 września nastąpiło przełamanie niemieckiego oporu. Operacja „Avalanche” zmusiła dowództwo niemieckie do rozpoczęcia odwrotu.”

Rafał Pakuła (fragment ksiązki)

 

 

„Tadeusz Kościuszko – obywatel świata”

Opracowanie w miękkiej oprawie (format A5)

Autorzy tekstów: dr Sebastian Adamkiewicz

Data wydania: 2017

Liczba stron: 104

Język: polski, angielski

ISBN: 978-83-946618-3-0

NAKŁAD WYCZERPANY

 

„Biografia Kościuszki jest w pewnym sensie esencją romantycznej nieracjonalności. Postrzegając go wyłącznie z perspektywy dowódcy wojskowego zatracamy całą głębię jego bogatej osobowości, chyba dużo istotniejszej dla naszych przodków. Z jednej strony był — tak jak młodopolscy rewolucjoniści —produktem swojej epoki. Pochodził co prawda ze zubożałej rodziny szlacheckiej, ale to właśnie szlachectwo dawało mu szansę kariery. Urodził się w peryferyjnej dla ówczesnego świata Rzeczpospolitej, ale powszechny wówczas kosmopolityzm sprawiał, że domem dla niego był cały cywilizowany świat. Nie byłoby wreszcie Kościuszki gdyby nie grosz sypany hojnie przez Adama Kazimierza Czartoryskiego — przywódcę Familii — który tworząc Szkołę Rycerską myślał o niej nie tylko w kategoriach kuźni młodych polskich elit, ale także własnego potencjalnego zaplecza politycznego.”

dr Sebastian Adamkiewicz (fragment wstępu)

 

„Zwycięstwo nad III Rzeszą”

Opracowanie w miękkiej oprawie

Autorzy tekstów: Magda Helman, Andrzej Rukowiecki

Data wydania: 2015

Liczba stron: 96

Język: polski

ISBN: 978-83-939202-4-2

NAKŁAD WYCZERPANY

 

„Zwycięstwo nad III Rzeszą było wielkim sukcesem aliantów, w którym swój znaczący udział mieli również Polacy. II wojna światowa to dramatyczne doświadczenie w dziejach Europy, o którym należy pamiętać i traktować je jako przestrogę na przyszłość.”

Magda Helman, Andrzej Rukowiecki (fragment wstępu)

 

„Drogi do Niepodległej 1791-1923”

Opracowanie w miękkiej oprawie

Autorzy tekstów: Grażyna Janaszek, Andrzej Kacperski

Data wydania: 2013

Liczba stron: 112

Język: polski

ISBN: 978-83-907422-7-4

NAKŁAD WYCZERPANY

 

„123 lata braku niepodległości, w czasie których Polska jako niezależny byt państwowy wymazana została z mapy Europy, stanowiły okres niezwykłej i niekiedy jakże dramatycznej aktywności Polaków o charakterze patriotycznym.”

Henryk Siemiński (fragment wstępu)

 

„Gross-Rosen”

Opracowanie w miękkiej oprawie

Autorzy tekstów: Andrzej Rukowiecki

Data wydania: 2007

Liczba stron: 62

Język: polski

Cena: 2 zł

 

„W sierpniu 1940 r. na Dolnym Śląsku, w pobliżu wsi Gross – Rosen (polska nazwa Rogoźnica) Niemcy utworzyli filię obozu koncentracyjnego Sachsenhausen pod nazwą Arbeitslager Gross – Rosen. Głównym zadaniem obozu była eksploatacja znajdującego się tu kamieniołomu granitu, który został zakupiony w maju 1940r. przez przedsiębiorstwo SS -Deutsche Erd- und Steinwerke GmbH. Wydobywany kamień przeznaczony był do produkcji kostki granitowej, krawężników i kamienia budowlanego używanego przy wznoszeniu reprezentacyjnych budowli w miastach III Rzeszy. Jako siłę roboczą postanowiono wykorzystać więźniów obozów koncentracyjnych.”

Andrzej Rukowiecki (fragment wstępu)

 

„Pomiędzy życiem a śmiercią”

Opracowanie w miękkiej oprawie

Autorzy tekstów: Julian Baranowski, Andrzej Rukowiecki

Data wydania: 2012

Liczba stron: 32

Język: polski, angielski

Cena: 2 zł

 

„Liczące 231 tys. osób skupisko Żydów łódzkich w wyniku realizacji hitlerowskiej polityki eksterminacji uległo niemal całkowitej zagładzie. Już od pierwszych dni niemieckiej okupacji Łodzi, ludność żydowska poddana została w przyspieszonym tempie wszystkim tym szykanom i prześladowaniom, które naziści w ciągu sześciu lat swoich dotychczasowych rządów zastosowali wobec Żydów niemieckich, austriackich i czeskich. Na terenach okupowanej Polski były one spotęgowane rozbestwieniem i narosłą butą okupanta w wyniku odniesionego zwycięstwa.”

Julian Baranowski, Andrzej Rukowiecki (fragment wstępu)

 

„Pomocnicza Służba Kobiet”

Opracowanie w miękkiej oprawie

Autorzy tekstów: Magdalena Helman

Data wydania: 2012

Liczba stron: 40

Język: polski

 

NAKŁAD WYCZERPANY

 

„Pomocnicza Służba Kobiet wyrosła z tradycji walki niepodległościowej i zapisała kolejną kartę historii dotyczącą udziału kobiet w walce o niepodległą i wolną ojczyznę.”

Magdalena Helman (fragment wstępu)

 

 

„Tam nasz początek”

Opracowanie w miękkiej oprawie

Autorzy tekstów: Marek Czekalski

Data wydania: 2009

Liczba stron: 24

Język: polski

Cena: 5 zł

 

„Wydarzenia poprzedzające Okrągły Stół i wybory czerwcowe zaczęły się od trzech polskich cudów: wyboru Jana Pawła IL i jego wizyty w Polsce w czerwcu 1979r. ; strajku sierpniowego, Lecha Wałęsy i “Solidarności”; wreszcie – Nagrody Nobla dla Czesława Miłosza. Przez lata powtarzaliśmy sobie, że nie wystarczy czekać na cud- dla cudu trzeba pracować. W 1980r. Polacy ujrzeli rezultaty swojej pracy. Polska samoograniczająca się rewolucja nie sięgała po władzę w państwie, była otwarta na szukanie rozwiązań kompromisowych. Natomiast władza komunistyczna – pozostająca skądinąd pod stałą, brutalna presją Moskwy- nie umiał zaproponować żadnego sensownego modelu koegzystencji. Słabła z dnia na dzień. Aby obronić siebie sięgnęła po ostatni argument. W nocy z 12 na 13 grudnia 1981 r. ogłoszono stan wojenny. Przywódcy związku zostali uwięzieni, “Solidarność” – zdelegalizowana i zepchnięta do podziemia. Mimo to przetrwała długie siedem lat. Przetrwała represje, dramatyczne kapitulacje działaczy, liczne wyjazdy na emigracje. Przetrwała dzięki postawie swych przywódców, zwłaszcza Lecha Wałęsy, dzięki postawie przywódców podziemia, zwłaszcza Zbigniewa Bujaka, dzięki twardej odmowie kapitulacji ze strony uwięzionych – Jacka Kuronia, Karola Modzelewskiego, Bronisława Geremka, Tadeusza Mazowieckiego, Adama Michnika, dzięki postawie papieża Jana Pawła II i odważnym księżom katolickim, dzięki wsparciu międzynarodowej opinii publicznej, dzięki setkom tysięcy ludzi, którzy nie chcieli wyrzec się marzenia o wolnej Polsce.”

Marek Czekalski (fragment wstępu)

 

„60-lecie Muzeum Tradycji Niepodległościowych w Łodzi””

Księga pamiątkowa w twardej oprawie (format A4)

Opracowanie zbiorcze pod red. dr Sylwii Wielichowskiej

Data wydania: 2019

Liczba stron: 252

Język: polski

ISBN: 978-83-955008-1-7

Cena: 30 zł

 

„Księga pamiątkowa, którą oddajemy w Państwa ręce ma na celu przybliżenie historii Muzeum i przedstawienie ludzi, którzy je tworzyli w różnych okresach, a przewinęło się przez te sześćdziesiąt lat ponad 400 osób. Teksty przygotowane przez pracowników i sympatyków Muzeum Tradycji Niepodległościowych w Łodzi to różne formy wypowiedzi – wywiady, rysy historyczne poszczególnych oddziałów, wspomnienia starszych pracowników Muzeum, opis zbiorów, opis współpracy z oddziałem łódzkim Stowarzyszenia „Rodzina Katyńska”, indeks nazwisk pracowników Muzeum w latach 1959-2019 r.”

Jacek Wawrzynkiewicz (fragment wstępu)

 

„Kolorowanka”

Opracowanie w miękkiej oprawie (format A4)

Ilustracje: Edyta Łaszkiewicz

Data wydania: 2019

Liczba stron: 16

Cena: 5 zł

 

„Kolorowanka dla dzieci zawierająca szesnaście wykonanych piórkiem ilustracji, spełniająca funkcję nie tylko jako miłe oraz kreatywne spędzenie czasu, ale również edukacyjne. Inspirowane tematyką niepodległościową obrazki przedstawiają oraz uczą, jakie zastosowanie mają: godło, flaga państwowa, herb, kokardy narodowe, sztandar wojskowy i chorągwie w artystycznej oprawie.”

Edyta Łaszkiewicz

 

„NEKOME 1905”

Książka wraz z słuchowiskiem w twardej oprawie

Autor tekstu pt. „Powstanie łódzkie – mit i historia” (wyd. II): dr Sebastian Adamkiewicz

Data wydania: 2022

Liczba stron: 94

Język: polski

ISBN: 978-83-961155-9-1

Cena: 30 zł.

 

„Do tekstu dotyczącego powstania łódzkiego dołączona jest płyta z słuchowiskiem NEKOME 1905. Wykorzystuje ona legendarny motyw z życiorysu łódzkiego przestępcy Menachema Bornsztajna „Ślepego Maksa”, który według własnych opowieści w 1905 roku pomagać miał w przemycie działaczy rewolucyjnych do Łodzi. Teatr wyobraźni – łączący fikcję z prawdą historyczną – pozwala przenieść nas do wielkoprzemysłowego miasta na przełomie wieków, poznać jego klimat i problemy, wpleść w niezwykłą mozaikę postaci i osobowości. W tle sensacyjnej historii rozgrywają się dramaty bezpośrednio prowadzące do wybuchu zamieszek, które przejdą do historii jako powstanie łódzkie. Niniejsze omówienie historyczne osądzić ma słuchowisko w kontekście i pozwolić na lepsze zrozumienie treści jakie się w nim pojawiają.”

dr Sebastian Adamkiewicz (fragment wstępu)

 

„Katastrofa łódzka”

Wydanie II

Książka wraz z słuchowiskiem w twardej oprawie

Autor tekstu pt. „Katastrofa łódzka – historia i fakty”: dr Sebastian Adamkiewicz

Data wydania: 2021

Liczba stron: 88

Język: polski

ISBN: 978-83-961155-0-8 i 978-83-961155-1-5

Cena: 30 zł.

 

“W nocy z 21 na 22 lutego 1900 roku w Łodzi, w mieszkaniu przy ulicy Wschodniej 19, aresztowano Józefa Piłsudskiego i jego żonę Marię Piłsudską z domu Koplewską. Zatrzymanym postawiono zarzut druku nielegalnego wydawnictwa rewolucyjnego „Robotnik”. Małżeństwo przewieziono do aresztu przy ulicy Długiej (dziś Gdańskiej) gdzie spędzili dwa miesiące. Następnie przewiezieni zostali do Cytadeli w Warszawie gdzie toczyć się miało dalsze śledztwo…”

dr Sebastian Adamkiewicz (fragment)

 

„Zagadka Jana K.”

Książka wraz z słuchowiskiem w twardej oprawie

Autor scenariusza: Łukasz Orbitowski

Autor tekstu pt. „Polski wywiad wojskowy w latach wojny z Rosją bolszewicką. As służb specjalnych II Rzeczypospolitej – Jan Kowalewski.”: Konrad A. Czernielewski

Data wydania: 2021

Liczba stron: 98

Język: polski

ISBN: 978-83-947559-4-2

cena: 30 zł.

 

“Niniejsze słuchowisko i krótki wstęp popularnonaukowy są próbą prezentacji osoby Jana Kowalewskiego szerokiemu gronu odbiorców. Już od trzech lat – dzięki owocnej współpracy z Radiem Łódź – Muzeum Tradycji Niepodległościowych w Łodzi tworzy wysokiej jakości słuchowiska, które dzięki teatrowi wyobraźni, przenoszą słuchaczy do przeszłości i starają się w tej formie przekazywać wiedzę historyczną. Nie są one przy tym prostą czytanką historyczną, ale pełnowartościowym wydarzeniem artystycznym. Tak jest i w tym roku. „Zagadka Jana K.”, do której scenariusz napisał Łukasz Orbitowski we współpracy z Mikołajem Szczęsnym i Sebastianem Adamkiewiczem, to fascynująca opowieść sensacyjna z licznymi zwrotami akcji i nietuzinkową intrygą. Pomiędzy nimi plącze się zaś historia Jana Kowalewskiego, który choć nie pojawia się jako postać, to jego obecność jest cały czas odczuwalna. Uczty teatralnej nie pozostawiamy jednak samej sobie. Do słuchowiska dołączamy także wydawnictwo napisane przez starszego kustosza Konrada Czernielewskiego, które może być doskonałym tłem przedstawienia i jego ważnym uzupełnieniem. Każdy kogo ciekawi miejsce Jana Kowalewskiego w historii, chce poszerzyć swoją wiedzę na jego temat, a także poznać meandry pracy rodzimego wywiadu, z pewnością znajdzie w tym krótkim omówieniu odpowiedź na wiele pytań, a także obszerną bibliografię, która zachęci do dalszych poszukiwań.”

Jacek Wawrzynkiewicz (fragment wstępu)

 

„Danzigerstrasse 13” – wspomnienia z czasów wojny (1939-1945)

Książka wraz z słuchowiskiem i reportażem w twardej oprawie

Autor: Barbara Cygańska-Wiland, Opracowanie: dr Sylwia Wielichowska

Data wydania: 2019

Liczba stron: 142

Język: polski

ISBN: 978-83-955008-5-5

Cena: 30 zł.

 

„Wspomnienia Barbary Cygańskiej-Wiland to wstrząsająca opowieść o młodej dziewczynie, którą wichry historii wrzuciły do piekła II wojny światowej. Jej relacja z pobytu w żeńskim areszcie śledczym w Łodzi przy ul. Gdańskiej 13 przynosi nas do mikroświata kobiecego doświadczenia wojny pełnego nie tylko łez, strachu, bólu, ale i nadziei, małych radości i budowania wspólnoty. Wspomnienia z czasów wojny… są zatem niezwykłą podróżą w głąb kobiecej duszy postawionej w sytuacji ekstremalnej. Jednocześnie odwołują się do ważnego, choć nieco zapomnianego epizodu z historii miasta Łodzi.”

dr Sebastian Adamkiewicz

 

„Katastrofa łódzka”

Książka wraz z słuchowiskiem w twardej oprawie

Autor: dr Sebastian Adamkiewicz

Data wydania: 2018

Liczba stron: 59

Język: polski

Cena: NIE NA SPRZEDAŻ

 

„W nocy z 21 na 22 lutego 1900 roku w Łodzi, w mieszkaniu przy ulicy Wschodniej 19, aresztowano Józefa Piłsudskiego i jego żonę Marię Piłsudską z domu Koplewską. Zatrzymanym postawiono zarzut druku nielegalnego wydawnictwa rewolucyjnego „Robotnik”. Małżeństwo przewieziono do aresztu przy ulicy Długiej (dziś Gdańskiej) gdzie spędzili dwa miesiące…”

dr Sebastian Adamkiewicz (fragment wstępu)