Zasady udostępnienia informacji sektora publicznego

 

 

 

 

 

 

Zasady udostępnienia informacji sektora publicznego będących w posiadaniu

Muzeum Tradycji Niepodległościowych w Łodzi
w celu ich ponownego wykorzystywania

Zasady udostępniania informacji sektora publicznego w celu ich ponownego wykorzystywania określa
ustawa z dnia 25 lutego 2016 r. o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego
Dz.U. z 2016 r. poz. 352.
§1. Ponownemu wykorzystywaniu podlegają informacje:
1. udostępnione na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Muzeum Tradycji
Niepodległościowych w Łodzi (MTN),
2. udostępnione w serwisie informacyjnym MTN na stronie www.muzeumtradycji.pl
3. przekazane na wniosek o ponowne wykorzystywanie.
§2. Prawo do ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego podlega ograniczeniu:
1. ze względu na prywatność osoby fizycznej lub tajemnicę przedsiębiorcy,
2. w zakresie informacji będących informacjami sektora publicznego, do których dostęp jest
ograniczony na podstawie innych ustaw,
3. w zakresie informacji sektora publicznego, których wytwarzanie przez MTN nie należy
do zakresu jego zadań publicznych określonych prawem,
4. w zakresie informacji sektora publicznego powiązanych z depozytami znajdującymi się
w posiadaniu MTN, o ile ich właściciele umownie wyłączyli możliwość ich udostępnienia lub
przekazywania w całości lub w określonym zakresie,
5. w zakresie informacji sektora publicznego, do których prawa autorskie i prawa pokrewne
przysługują podmiotom innym niż MTN,
6. w zakresie informacji sektora publicznego, będących w posiadaniu MTN, w przypadku gdy
pierwotnym właścicielem autorskich praw majątkowych lub praw pokrewnych były podmioty
inne niż MTN, a czas trwania tych praw nie wygasł,
7. w zakresie informacji służących zapewnieniu bezpieczeństwa zbiorom ze względu na ochronę
przed zagrożeniem pożarowym, kradzieżą i innego rodzaju niebezpieczeństwem, które grozi
zniszczeniem lub utratą zbiorów.
§3. Warunki ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego:
1. dla informacji udostępnionej w BIP MTN i na stronie www.muzeumtradycji.pl nie zostały
określone odrębne warunki ponownego wykorzystywania, użytkownicy informacji w celu ich
ponownego wykorzystywania są zobowiązani do:
– poinformowania o źródle, czasie wytworzenia i pozyskania informacji od MTN,
– udostępnienia innym użytkownikom informacji w pierwotnie pozyskanej formie,
– informowania o przetworzeniu informacji pozyskanej do ponownego wykorzystywania.
2. dla informacji udostępnianej na wniosek, MTN określa warunki udostępnienia informacji w
celu ponownego wykorzystywania odrębne dla każdego wniosku i przekazuje je wnioskodawcy.
Warunki ponownego wykorzystywania mogą dotyczyć:
1. obowiązku poinformowania o źródle, czasie wytworzenia i pozyskania informacji od MTN,
2. obowiązku poinformowania o przetworzeniu informacji ponownie wykorzystywanej,
3. zakresu odpowiedzialności MTN za udostępniane lub przekazywane informacje.

§4. MTN może określać inne niż wymienione w §3 ust.2 warunki ponownego wykorzystywania
ograniczające wykorzystywanie informacji sektora publicznego, w szczególności:
1. w działalności komercyjnej lub na określonych polach eksploatacji, jeżeli dotyczą zbiorów
o charakterze martyrologicznym oraz zawierają godło, barwy i hymn Rzeczypospolitej
Polskiej, a także herby, reprodukcje orderów, odznaczeń lub odznak honorowych, odznak lub
oznak wojskowych bądź innych odznaczeń,
2. do działalności niekomercyjnej, jeżeli są powiązane z obiektami objętymi roszczeniami osób
trzecich lub niebędącymi własnością MTN,
3. w odniesieniu do informacji sektora publicznego mających cechy utworu lub przedmiotu
praw pokrewnych, do których przysługują mu autorskie prawa majątkowe lub prawa
pokrewne.
§5. MTN zapewnia możliwość wykorzystania utworu lub bazy danych do celów komercyjnych i
niekomercyjnych, tworzenia i rozpowszechniania kopii utworu lub bazy danych, w całości lub we
fragmentach oraz wprowadzania zmian i rozpowszechniania utworów zależnych, pod warunkiem, że
nie narusza to ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z
2016 r., poz. 666 z późniejszymi zmianami) lub ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych
(DZ. U. Nr 128, poz. 1402 z późniejszymi zmianami) z zastrzeżeniem praw przysługujących
podmiotom trzecim. W szczególności w trakcie ponownego wykorzystywania utworu lub bazy danych
należy poinformować o nazwisku, imieniu lub pseudonimie twórcy lub artysty wykonawcy, jeżeli jest
znany.
§6. MTN nie ponosi odpowiedzialności za:
1. ponowne wykorzystanie udostępnionej lub przekazanej informacji w sposób naruszający
obowiązujący porządek prawny,
2. wykorzystanie informacji będącej utworem lub bazą danych przez podmiot ponownie
wykorzystujący informację w zakresie przekraczającym uprawnienia do wykorzystania
utworu lub bazy danych przysługujących MTN.
§7. Wniosek o ponowne wykorzystywanie wnosi się w przypadkach gdy informacja sektora
publicznego nie została udostępniona w BIP.
1. Wniosek o ponowne wykorzystanie wnosi się w postaci papierowej albo elektronicznej na adres:
Muzeum Tradycji Niepodległościowych w Łodzi, ul. Gdańska 13, 90 – 706 Łódź,
udostepnianie@muzeumtradycji.pl
2. Wniosek o ponowne wykorzystanie zawiera w szczególności:

– nazwę podmiotu zobowiązanego,
– informację o wnioskodawcy, w tym imię i nazwisko albo nazwę oraz adres
umożliwiający dostarczenie odpowiedzi do wnioskodawcy albo pełnomocnika tego
wnioskodawcy
w sposób lub formie wskazanych we wniosku,
– wskazanie informacji sektora publicznego, która będzie ponownie wykorzystywana, a
jeśli jest już udostępniona lub przekazana, warunki, na jakich ma być ponownie
wykorzystywana, oraz źródło udostępnienia lub przekazania,
– wskazanie celu ponownego wykorzystywania (komercyjny albo niekomercyjny), w tym
określenie rodzaju działalności, w której informacje sektora publicznego będą ponownie
wykorzystywane, w szczególności wskazanie dóbr, produktów lub usług,
– wskazanie formy przygotowania informacji sektora publicznego, a w przypadku postaci
elektronicznej, także wskazanie formatu danych,

– wskazanie sposobu przekazania informacji sektora publicznego, o ile nie została
udostępniona lub przekazana w inny sposób albo sposobu dostępu do informacji
gromadzonych w systemie teleinformatycznym.
3. W przypadku wniosku dotyczącego umożliwienia ponownego wykorzystywania w sposób
stały i bezpośredni w czasie rzeczywistym, informacji sektora publicznego gromadzonych i
przechowywanych w systemie teleinformatycznym, wniosek zawiera także wskazanie okresu
(nie dłuższy niż 12 miesięcy), przez który MTN będzie umożliwiał ponowne wykorzystywanie
informacji sektora publicznego w sposób stały i bezpośredni w czasie rzeczywistym.
§8. Informacje sektora publicznego udostępnia się lub przekazuje w celu ich ponownego
wykorzystywania bezpłatnie.
MTN może nałożyć opłatę za ponowne wykorzystywanie, jeżeli przygotowanie lub przekazanie
informacji w sposób lub w formie wskazanych we wniosku o ponowne wykorzystywanie wymaga
poniesienia dodatkowych kosztów.
1. Ustalając wysokość opłaty uwzględnia się koszty przygotowania lub przekazania informacji
sektora publicznego w określony sposób i w określonej formie oraz inne czynniki, które będą
brane pod uwagę przy rozpatrywaniu wniosków o ponowne wykorzystywanie, które mogą
mieć wpływ w szczególności na koszt lub czas przygotowania lub przekazania informacji. Do
powyższych czynników zaliczane będą między innymi koszty: nośnika danych, wysyłki,
dostosowania oraz utrzymania systemu teleinformatycznego do wymagań określonych we
wniosku, szacowany koszt pracy pracownika oraz koszt przekształcenia informacji w formę
wskazaną we wniosku.
2. MTN w przypadku udostępnienia lub przekazywania informacji sektora publicznego do
ponownego wykorzystywania w celach innych niż niekomercyjne o charakterze badawczym,
naukowym lub edukacyjnym może nałożyć opłaty wyższe niż wskazane w ust. 1. Ustalając
wysokość opłaty uwzględnia się koszty gromadzenia, produkowania, reprodukowania,
rozpowszechniania, ochrony i ustalania praw.
3. Wysokość opłat określa Cennik
4. MTN stosuje przepisy Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 5
lipca 2016 r w sprawie maksymalnych stawek opłat na ponowne wykorzystywanie informacji
sektora publicznego nakładanych przez muzea państwowe i muzea samorządowe (Dz.U. z
2016 r. poz. 1011) oraz ustawy z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach (Dz.U. z 2012 r. poz.
987).
§9. 1.Rozpatrzenie wniosku następuje niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia
otrzymania wniosku.
2. Jeżeli wniosek o ponowne wykorzystywanie nie może być rozpatrzony w terminie 14 dni
MTN zawiadamia w tym terminie wnioskodawcę o przyczynach opóźnienia oraz o terminie w
jakim rozpatrzy wniosek nie dłuższym jednak niż 2 miesiące od dnia złożenia tego wniosku.
3. MTN po rozpatrzeniu wniosku wydaje decyzję zawierającą warunki ponownego
wykorzystywania lub odmawia w drodze decyzji wyrażenia zgody na ponowne
wykorzystywanie informacji sektora publicznego.
4. Wnioskodawca w terminie 14 dni od otrzymania decyzji winien zawiadomić MTN o przyjęciu
warunków lub złożyć sprzeciw.
Brak zawiadomienia o przyjęciu warunków w tym terminie jest równoznaczny z wycofaniem
wniosku.
5. MTN nie jest zobowiązane do tworzenia informacji sektora publicznego i ich przetwarzania w
sposób lub w formie wskazanym we wniosku jeżeli spowoduje to konieczność podjęcia
nieproporcjonalnych działań przekraczających proste czynności.

§10. 1. Od decyzji o odmowie wyrażenia zgody na ponowne wykorzystanie informacji sektora
publicznego oraz do decyzji o warunkach ponownego wykorzystania lub o wysokości opłat za
ponowne wykorzystanie stosuje się przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r Kodeks postępowania
administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23).
2. Do skarg rozpatrywanych w postępowaniach o ponowne wykorzystanie stosuje się przepisy
ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi
(Dz. U. z 2016 r. poz. 718) z tym, że
– przekazanie akt i odpowiedzi na skargę następuje w terminie 15 dni od dnia otrzymania
skargi,
– skargę rozpatruje się w terminie 30 dni od dnia otrzymania akt wraz z odpowiedzią na
skargę.