Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności Biuletynu Informacji Publicznej Muzeum Tradycji Niepodległościowych w Łodzi

Muzeum Tradycji Niepodległościowych w Łodzi zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Niniejsze oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej

Biuletynu Informacji Publicznej MTN w Łodzi

 • Data publikacji strony internetowej: 2019.01.28
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2019.01.28

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

– dokumenty PDF nie są w całości poprawnie odczytywane przez programy dla osób niewidzących

Wyłączenia

 • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,
 • pliki wytworzone przez inne podmioty niż Muzeum Tradycji Niepodległościowych w Łodzi i przekazane do publikacji w formie papierowej lub skanów nie są dostępne z uwagi na brak dostępu do danych źródłowych,
 • treści archiwalne, niewykorzystywane do realizacji bieżących zadań są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 2020-10-01
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2020-……

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący:                                 Jacek Wawrzynkiewicz Dyrektor Muzeum
  Tradycji Niepodległościowych w Łodzi
 • Adres:                                                      90-706 Łódź, ul. Gdańska 13
 • E-mail:                                                     sekretariat@muzeumtradycji.pl
 • Telefon:                                                  42 6200577

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Muzeum Tradycji Niepodległościowych w Łodzi- siedziba przy ul. Gdańskiej 13.

Przed budynkiem dostępny parking, bez wyznaczonego miejsca dla osób z niepełnosprawnościami.

Do budynku prowadzi wejście po dwóch schodkach oraz podjazd dla wózków. Drzwi wejściowe szerokie. Wewnątrz dostępny hol i sale wystawiennicze dla osób z niepełnosprawnościami ruchowymi, natomiast brak dostępu do sal wystawienniczych na piętrze (brak windy) oraz brak przystosowanej toalety.

 

 

Muzeum Tradycji Niepodległościowych w Łodzi – Oddział Martyrologii Radogoszcz przy ul. Zgierskiej 145/147

 

Przy ogrodzeniu obiektu Muzeum dostępny parking, bez wyznaczonego miejsca dla osób

z niepełnosprawnościami.

Do budynku prowadzi betonowy chodnik o szerokości 1,20 m. Przed budynkiem makieta dla niewidomych z opisem w systemie Braille’a po polsku i angielsku. Do budynku szerokie wejście. Wewnątrz dostęp do sal wystawienniczych oraz toalet dla osób poruszających się na wózkach. W udostępnionej do zwiedzania klatce schodowej, pozostałości po spalonym budynku fabryki jest zainstalowana platforma przyschodowa.

Dostępny jest audio przewodnik z audio deskrypcją.

 

 

Muzeum Tradycji Niepodległościowych w Łodzi – Oddział Stacja Radegast przy Al. Pamięci Ofiar Litzmannstadt Getto 12

 

Wyznaczone miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami.

Przed budynkiem makieta dla niewidomych z opisem w systemie Braille’a po polsku i angielsku.

Do budynku prowadzi betonowy chodnik o szerokości 1,20 m. Przy budynku jest betonowy podjazd. Szerokie wejście, dostępna przestrzeń wystawiennicza oraz przystosowana toaleta dla osób z niepełnosprawnościami.

Dostępny jest audio przewodnik z audio deskrypcją.